Standard Chartered Vietnam - Dịch Vụ Chi Trả Hóa Đơn Tự Động

Vietnam

* Những thông tin bắt buộc phải điền.

Chọn các ô trống cần thiết

Đăng Ký Dịch Vụ Thanh Toán Hóa Đơn Tự Động

THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN


(ví dụ. 0412345678 hoặc 0812345678)

(ví dụ. 0412345678 or 0812345678)

(ví dụ. 0901234567 hoặc 01201234567)

(ví dụ. 0412345678 hoặc 0812345678)

(ví dụ. 0412345678 or 0812345678)

(ví dụ. 0901234567 hoặc 01201234567)

THÔNG TIN THANH TOÁN HOÁ ĐƠN

Thông tin Nhà Cung Cấp Dịch Vụ *

Vui lòng chọn 1 hoặc nhiều loại dịch vụ

Nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động

(ví dụ: 0909588235; 0908546544; 0905846322)
( ngày / tháng / năm )
(ví dụ: 0981234567; 01681234567)
(ví dụ: 0951234567; 0951234568)

Nhà cung cấp dịch vụ điện thoại

(ví dụ: 0412345678; 0812345678)
(ví dụ: 0412345678; 0812345678)

Nhà cung cấp dịch vụ ADSL

(Số tài khoản cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ)

Công ty Bảo hiểm

Tên chủ hợp đồng:
Sản phẩm Bảo hiểm chính:
Hợp đồng số: Thời hạn hợp đồng: năm
Tổng số tiền phí bảo hiểm mỗi kỳ: VNĐ
Định kì đóng phí

Chỉ dẫn thông tin tài khoản thanh toán

(ví dụ: 88123456789 hoặc 99123456789 hoặc 66123456789)
Dịch vụ này chỉ áp dụng cho tài khoản VNĐ

Định nghĩa

 • Ngày thanh toán: là ngày mà ngân hàng ghi nợ tài khoản nêu trên mà khách đã đăng ký để thanh toán hóa đơn.

Lưu ý

 • Để đảm bảo nhà cung cấp dịch vụ không làm gián đoạn quá trình sử dụng dịch vụ của khách hàng vì chậm thanh toán, Ngân Hàng sẽ tiến hành ghi nợ tài khoản mà khách hàng đã đăng ký nêu trên để thanh toán hóa đơn ba (3) ngày trước ngày yêu cầu thanh toán ghi trên hóa đơn.
 • Hóa đơn đầu tiên sẽ được thanh toán ba (3) ngày trước ngày yêu cầu thanh toán của tháng sau kể từ ngày đăng ký đơn này
 • Hóa đơn sẽ được thanh toán trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày phải thanh toán ghi trên hóa đơn:
  • Đối với khách hàng mới, dịch vụ chi trả hóa đơn tự động chỉ bắt đầu từ tháng thứ 3
  • Đối với khách hàng hiện tại, dịch vụ được bắt đầu trong tháng tiếp theo ngày đăng ký
 • Số tiền tối thiểu phải trả cho mỗi hoá đơn hàng tháng là 30.000 VNĐ

Cam Kết

 • Tôi/ Chúng tôi cam kết những thông tin nêu trong đơn này cho Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)("Ngân Hàng") là đúng, chính xác và đầy đủ cho việc cung ứng dịch vụ
 • Tôi/ Chúng tôi đồng ý rằng những chỉ dẫn trong đơn này sẽ được Ngân Hàng thực hiện ba (3) ngày trước ngày yêu cầu thanh toán hàng tháng.
 • Tôi/ Chúng tôi sau đây chỉ định và uỷ quyền cho Ngân Hàng tự động trích tài khoản đã đăng ký của tôi/chúng tôi để thanh toán hoá đơn hàng tháng và phí dịch vụ (nếu có) theo nội dung đăng ký tại Đơn này.
 • Đối với phí bảo hiểm Prudential: Tôi/ Chúng tôi hiểu và đồng ‎ý rằng ngân hàng sẽ phong toả số tiền trên tài khoản đã đăng ký trong đơn này cho đến khi tài khoản có đủ tiền để ngân hàng tiến hành thu phí
 • Tôi/ Chúng tôi cam kết rằng sẽ duy trì đủ số dư trong tài khoản đã đăng ký trong đơn này để Ngân Hàng tiến hành thanh toán hoá đơn ba (3) ngày trước ngày yêu cầu thanh toán hàng tháng và tôi/ chúng tôi hiểu rằng Ngân Hàng sẽ không tiến hành thanh toán hoá đơn nếu trong tài khoản của tôi/ chúng tôi không đủ tiền cho hóa đơn cấn thanh toán.
 • Tôi/ Chúng tôi hiểu rằng tôi/ chúng tôi có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Ngân Hàng nếu có thay đổi bất kì liên quan đến thông tin chi trả hoá đơn ít nhất 10 ngày trước ngày thanh toán.
 • Tôi/ Chúng tôi hiểu rằng có thể gọi đến Trung tâm hỗ trợ khách hàng để yêu cầu huỷ dịch vụ thanh toán hoá đơn tự đông ("yêu cầu hủy dịch vụ").
 • Tôi/ Chúng tôi hiểu rõ rằng yêu cầu huỷ dịch vụ của chúng tôi sẽ có hiệu lực vào tháng kế tiếp, với điều kiện nhận được thư xác nhận qua email do Ngân hàng gửi đến địa chỉ email chúng tôi đã đăng ký với Ngân hàng.
 • Tôi/ Chúng tôi đồng ý rằng yêu cầu huỷ dịch vụ của chúng tôi, cũng như thư xác nhận của Ngân hàng qua email sẽ được ghi âm và lưu lại với mục đích làm bằng chứng.
 • Tôi/ Chúng tôi xác nhận rằng Ngân Hàng không chịu trách nhiệm bất kì đối với tranh chấp bất kì phát sinh giữa tôi/chúng tôi và nhà cung cấp dịch vụ có liên quan.

Để biết thêm thông tin, mời gọi số (84 8) 3911 0000 / (84 4) 3696 0000 hoặc truy cập www.standardchartered.com/vn